Концепція виховної роботи на 2020-2024 роки

 1. Загальні положення

Стрімкі сучасні процеси у сферах економіки, політики, суспільних відносинах, що відбуваються в Україні та в усьому світі, дають можливість констатувати: ми живемо у світі інтенсивних суттєвих змін, швидкість яких значно підвищилась впливом нових інформаційних технологій.

Щоб реалізувати себе в такому світі сучасна молодь повинна бути відповідним чином адаптована і мати необхідні інструменти для орієнтації. Запорукою цього є ціннісна орієнтація, здатність до швидкого критичного аналізу, ствердження як професіонала, творчий підхід, постійне формування нових ефективних знань та навичок, розвиток емоційного (соціального) інтелекту для побудови ефективних гармонійних відносин, прийняття відповідальних рішень, самоусвідомлення власної самобутності, як опора і підтримка в тому, щоб не втратити себе і не загубитися в цьому світі, що особливо важливо на тлі нинішньої інтеграції України у світові процеси.

Все це вимагає відповідної корекції педагогічного процесу.

Нова філософія освіти через оновлення педагогічних підходів передбачає надання усім студентам можливості здійснювати свій вибір і сприяє формуванню ціннісних поглядів на світ.

Дана концепція враховує такі нормативні документи як Загальну Декларацію Прав Людини, Конституцію України, Закон України «Про освіту».

 

2. Мета виховної роботи

Створити найбільш сприятливі умови для Виховання/Формування студента як багатогранної цілісної особистості, яка здатна сповна реалізовувати себе у сучасному світі як професіонал, що уміє вибудовувати якісні соціальні зв’язки, знає «своє коріння» і може швидко орієнтуватися в сучасному мінливому світі, опираючись на систему цінностей, основоположними з яких є наступні:

СВОБОДА (не тільки як «Свобода від…» але і як «Свобода для…»)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (що формується «зсередини» як внутрішній запит)

ВІДКРИТІСТЬ (як комунікативна база і передумова сприйняття будь-якої цінності)

ПОВАГА (як до себе так і до інших, як основа для розвитку соціального інтелекту і побудови соціальних зв’язків; до всього оточуючого і до самого життя)

ВЛАСНА ІДЕНТИЧНІСТЬ (національно-патріотичне виховання, знання і відчуття «свого коріння» як життєвої опори)

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ (носій затребуваних фахових глибоких знань, що вміє розставляти пріоритети, формулювати свої цілі і їх досягати)

 

3. Засоби виховної роботи

Мета виховної роботи здійснюється через системний педагогічний вплив, основними засобами якого є ДІАЛОГ і ОСОБИСТИЙ ПРИКЛАД, що має місце як в аудиторній (виховне навчання) так і в позааудиторній роботі.

 

4. Пріоритети у виховній роботі

Виховна робота акцентована як на отриманні знань, так і на формування відповідних практичних навичок. Пріоритетами у виховній роботі Коледжу є наступне:

- сприяння формуванню і розвитку набору цінностей;

- розвиток здатності до рефлексії (внутрішнього мислення) і зовнішнього діалогу (комунікативна компетенція);

- формування власної точки зору;

- навички роботи з власними емоціями;

- розвиток задатків до емпатії;

- співпраця з батьками студентів;

- вміння співпрацювати і бути членом команди;

- навички передбачення і подолання конфліктів та медіації;

- уміння роботи з протиріччями опонента;

- вміння протистояти маніпулятивному впливу;

- вміння домовлятися та вести переговори;

- вміння приймати відповідальні рішення;

- вміння презентувати свої пропозиції; самопрезентація;

- вміння формулювати свої цілі і розставляти пріоритети;

- зменшення внутрішньої конкуренції і посилення партнерства в колективі;

- розвиток критичного мислення;

- розвиток творчого мислення і креативності;

- формування лояльності до змін;

- сприяння розвитку духовності, відчуття прекрасного і естетичного смаку;

- психологічний супровід;

- повага до всього оточуючого на нашій планеті і до самого життя;

- сприяння формування самомотивації до набуття нових знань та навичок (навичка постійного навчання);

- формування різносторонніх інтересів (синергічне мислення);

- сприяння розвитку індивідуальних задатків і здібностей кожного студента;

- особлива увага до студентів з інвалідністю;

- регулювання взаємовідносин зі студентами з особливими освітніми потребами;

- популяризація здорового способу життя;

- формування лідерських якостей;

- формування мовної культури і культури спілкування;

- усвідомлення цінності власної мови, як коду власної нації, як ключа до саморозуміння;

- зведення нанівець «комплексу меншовартості»;

- система ступінчастого педагогічного впливу:

 

СИСТЕМА СТУПІНЧАСТОГО ВПЛИВУ

Студенти 1-го курсу – АДАПТАЦІЯ (Школа першокурсника)

Основна виховна робота зводиться до наступного:

- діагностика і корегування психологічних умов адаптації до навчання, колективу, проживання у гуртожитку;

- формування загальнолюдських та національних цінностей;

- робота з батьками, психолого-педагогічний всеобуч для підвищення ролі родинного виховання;

- розвиток задатків до емпатії;

- вивчення традицій закладу і його бази (лабораторії, гуртки…);

- розвиток комунікативних можливостей;

- формування відповідальності перед самим собою і іншими;

- національне самоусвідомлення;

- підтримка духовного і психічного здоров’я;

- повага до всього оточуючого на нашій планеті і до самого життя.

На початку свого навчання студенти 1-го курсу підписують Декларацію доброчесності між студентами і викладачами. Для багатьох студентів це 1-ий в житті документ, що декларує їх права і обов’язки (відповідальність).

 

Студенти 2-го курсу – ВІДКРИЙ І СТВОРИ САМОГО СЕБЕ (Хто я і чого я хочу?)

Активна взаємодія з педагогом для досягнення СПІЛЬНОЇ МЕТИ. Це визначається участю у виховних заходах, секціях, гуртках, науковій діяльності. А також – вивчення і розвиток прихованих можливостей і обдарувань студента і їх реалізація. Тут основна увага повинна приділятися створенню студентами власних проектів, залучення до участі в конференціях, форумах, засіданнях.

Також – на 2-му курсі студентів підводять до оволодіння початкових навичок самоврядування, створюючи відповідні моделі в академічних групах, а також – до наступного:

- знайти відповіді на питання «Хто я?» і «Чого я хочу?»;

- формування власної точки зору; асертивність

- навички роботи з власними емоціями;

- вміння формувати цілі і планування їх досягнення;

- вміння розставляти пріоритети;

- усвідомлення цінності власної мови, як коду власної нації;

- подальший розвиток національного самоусвідомлення.

 

Студенти 3-го курсу –ПОЧНИ СВІЙ УСПІХ СЬОГОДНІ (Професійність)

Основні пріоритети:

- заглиблення в професію, індивідуальна робота викладачів , залучення до виконання доручень, прийняття рішень;

- зменшення внутрішньої конкуренції в групах і посилення партнерства;

- розвиток критичного мислення;

- студенти 3-го курсу це основна рушійна сила органів студентського самоврядування Коледжу, вони повинні ставати наставниками і тренерами для 1-го і 2-го курсів, пройшовши попередньо навчання у «Школі студентського лідера».

 

Студенти 4-го курсу – ЗВОРОТНІЙ ВІДЛІК (Підготовка до реального життя)

Заключний етап, впродовж якого здійснюється аналіз і корекція всього процесу виховання, повинен формувати не тільки галузевого професіонала, але й також навички соціального інтелекту:

- вміння вибудовувати високоякісну комунікацію;

- принципи командоутворення і ефективної взаємодії;

- подолання конфліктів, контр-маніпулятивні заходи;

- управління змінами;

- лідерство;

- формування різносторонніх інтересів (синергічне мислення);

- креативність;

- сприяння формування самомотивації до набуття нових знань та навичок (навичка постійного навчання);

- формування власного резюме, як підсумок набутих знань та досвіду за роки навчання в коледжі.

Всі ці етапи відображені в єдиному плані виховної роботи Коледжу на рік і затверджується на засіданні Педагогічної ради.

 

5. Планування, організація та виконання виховної роботи

Планування виховної роботи відображається в щорічному плані, що містить в собі найважливіші заходи з виховної роботи: круглі столи, презентації, диспути, майстер-класи, тренінги для кураторів груп, обговорення зі студентством їх проблем, зустрічі з видатними людьми, святкування знаменних дат, концерти самодіяльності, змагання і турніри, відвідування концертів, виставок, музеїв, організація маскарадних балів, конкурси, презентація творчості студентів, дні відкритих дверей, зустріч з випускниками коледжу, дні посвячення студента, тематичні вечори, робота гуртків і спортивних секцій, літературно-читацькі конференції, виставка нової літератури бібліотеки, дні здоров’я, сміху. Цей план схвалюється протоколом засідання Педагогічної ради і затверджується Наказом директора Коледжу.

Відповідальним за планування, організацію та виконання виховної роботи серед студентів Коледжу є заступник директора з навчально-виховної роботи, обов’язки якого визначені положеннями відповідної посадової інструкції. Підзвітний директорові Коледжу.

Безпосереднє проведення виховної роботи в академічних групах здійснюють куратори: групова та індивідуальна виховна робота, встановлення зв’язків з батьками студентів, ініціатива по здійсненню допомоги, моніторинг навчального процесу.

Питання по інформуванню про заходи, методи і форми покладаються на Студентський Парламент. Його функції полягають у наступних проявах самоврядування (як елемент підготовки до суспільного життя): сприяння навчально-виховному процесу, дотримання порядку під час масових заходів, організація чергувань в Коледжі, робота з порушниками Статуту Коледжу та Правил внутрішнього розпорядку.

Для Студентського Парламенту це засоби набуття досвіду в комунікаціях, побудові відносин, прийнятті відповідальних рішень, роботі в команді, лідерстві.

У результаті впровадження концепції виховної роботи буде створюватися і вдосконалюватися системна модель виховання студентів Коледжу, яка буде позиціонувати Коледж одночасно як центр підготовки професіоналів, і як культурно-освітній простір зростання особистостей сучасності.