Методична рада

  Методична рада Київського фахового коледжу прикладних наук є постійно діючим колегіальним дорадчим органом щодо координації діяльності усіх підрозділів, які забезпечують організацію освітнього процесу з питань підготовки майбутніх фахівців, удосконалення педагогічної майстерності педагогічних та науково-педагогічних працівників Коледжу. 

   Методична рада координує навчально-методичну роботу, визначає основні напрями методичної роботи Коледжу, сприяє впровадженню прогресивних форм і методів навчання, виконує заходи, спрямовані на удосконалення освітнього процесу і підвищення професійного рівня викладацького складу Коледжу, надає допомогу щодо організації навчальнометодичної роботи.

  Метою діяльності Методичної ради є забезпечення гнучкості, оперативності науково-методичної роботи викладачів Коледжу, підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, формування професійно значущих якостей викладача, зростання їхньої професійної майстерності.

 

  Головні завдання методичної ради:

 • вдосконалення методичної роботи в Коледжі та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу з метою організації безперервної та якісної навчальної та виховної діяльності з підготовки фахівців на рівні стандартів фахової передвищої та вищої освіти.
 • визначення основних напрямів удосконалення змісту фахової передвищої та вищої освіти, організації навчального-виховного процесу з урахуванням тенденцій розвитку національної системи освіти;
 • науково-методичне супроводження виконання інструктивних та нормативних документів Міністерства освіти і науки України стосовно якості фахової передвищої та вищої освіти і науково-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • розробка пропозицій щодо впровадження та ефективного використання передових освітніх та інформаційних технологій;
 • розробка рекомендацій щодо впровадження педагогічних технологій, методів навчання і виховання молоді, подальшого підвищення рівня педагогічної майстерності педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 • аналіз передового педагогічного досвіду та вироблення пропозицій щодо запровадження його у практику та форм поширення.

Основні функції Методичної ради:

 • координація методичної роботи в Коледжі;
 • визначення основних напрямів методичної роботи Коледжу на навчальний рік та контроль за їх реалізацією;
 • аналіз навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • контроль і координування роботи циклових комісій (кафедр) та співпраця з ними;
 • розгляд та аналіз звітів циклових комісій (кафедр) про стан виконання планів роботи;
 • розгляд та затвердження методичних матеріалів, що направляються на видання;
 • розгляд та затвердження робочих навчальних програм дисциплін, силабусів, методичних розробок відкритих навчальних занять, матеріалів навчально-методичних комплексів дисциплін;
 • розгляд питань, пов'язаних із впровадженням нових форм та методів навчання;
 • вивчення, обговорення нормативних документів (законів, наказів, положень тощо), які регламентують організацію та реалізацію освітнього процесу;
 • розгляд питань, пов’язаних з атестацією педагогічних та науковопедагогічних працівників Коледжу;
 • розробка заходів щодо підвищення професійної майстерності викладачів та професійної адаптації викладача-початківця;
 • допомога викладачам в питаннях самоосвіти;
 • розгляді інших питань навчально-методичної роботи в Коледжі.

Основні напрями діяльності методичної ради:

 • вибір стратегії методичної діяльності Коледжу у контексті входження закладівосвіти України до Європейського освітнього простору;
 • керівництво поточною навчально-методичною роботою в Коледжі і контроль за відповідністю її показників стандартам вищої та фахової передвищої освіти;
 • координація поширення обміну передовим досвідом методичної роботи у Коледжі, розвиток зовнішніх зв’язків з іншими закладами освіти, установами, сприяння підвищенню професійного рівня викладачів;
 • удосконалення організаційного та методичного забезпечення навчально-виховного процесу, інтенсифікація освітнього процесу на основі впровадження сучасних методів навчання, передових освітніх та новітніх інформаційних технологій;
 • забезпечення пріоритетного значення навчально-методичної роботи в системі комплексної підготовки фахових молодших бакалаврів та бакалаврів за спеціальностями Коледжу;
 • здійснення координації діяльності циклових комісій (кафедр), надання організаційної та методичної допомоги головам циклових комісій (завідувачам кафедр);
 • розробка рекомендацій стосовно вдосконалення навчальних планів підготовки фахових молодших бакалаврів та бакалаврів за спеціальностями та їх практичне застосування;
 • координація організаційно-методичної роботи відділень (факультетів) і циклових комісій (кафедр);
 • сприяння підвищенню педагогічної майстерності викладацького складу Коледжу, організація психолого-педагогічного та методичного навчання молодих викладачів;
 • надання консультативної допомоги відділенням (факультетам) і цикловим комісіям (кафедрам) з питань планування і організації навчальнометодичної роботи;
 • розробка рекомендацій щодо створення засобів діагностики якості підготовки фахівців: комплексних контрольних робіт, тестів як поточного, так і підсумкового контролю якості навчання з відповідних спеціальностей;
 • розробка рекомендацій щодо організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, критеріїв оцінювання навчальної діяльності студентів;
 • вивчення та розповсюдження досвіду професійної підготовки фахівців у вітчизняних та зарубіжних освітніх закладах;
 • надання допомоги у методичному забезпеченні навчальних дисциплін, що викладаються в Коледжі;
 • участь у плануванні, організації і проведенні навчально-методичних конференцій, семінарів і нарад з обговорення досвіду навчально-методичної роботи, ефективних технологій навчання, методів контролю знань студентів, перспективних форм освітньої діяльності з впровадження передових освітніх досягнень в навчальний процес;
 • організація та проведення заходів Коледжу відповідно до плану роботи.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ В КИЇВСЬКОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ ПРИКЛАДНИХ НАУК