Адміністративна рада

    Адміністративна рада є робочим органом, який здійснює безпосереднє колегіальне керівництво фінансовою, освітньою та адміністративно - господарською діяльністю Київського фахового коледжу прикладних наук.

        Головними завданнями Адміністративної ради є: оперативне керівництво підрозділами Коледжу з метою організації безперервної та якісної освітньої, адміністративно-господарської та фінансово - економічної діяльності з підготовки здобувачів фахової передвищої та вищої освіти на рівні державних стандартів; розгляд та обговорення заходів з виконання нормативно-правових актів, що стосуються діяльності Коледжу; вивчення попиту ринку надання освітніх послуг на підготовку фахівців та сприяння працевлаштуванню випускників.

        Адміністративна рада проводить моніторинг якості роботи підрозділів Коледжу з основних напрямків їхньої діяльності, вносить пропозиції щодо поліпшення якості роботи; систематично аналізує рівень освітнього процесу і виховання здобувачів освіти, дає оцінку якості підготовки фахових молодших бакалаврів та бакалаврів і її відповідності вимогам державних стандартів, розробляє з цих питань пропозиції і  рекомендації; організовує і аналізує роботу Приймальної комісії, Педагогічної та Методичної рад; забезпечує своєчасне підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників Коледжу; вивчає організацію практичної підготовки здобувачів освіти та рівень працевлаштування випускників на підприємствах, в організаціях і установах; бере участь у розробці і розгляді документів з питань прогнозування і планування освітньої роботи підрозділів; розглядає стан виконання завдань державних органів управління освітою, розробляє і здійснює заходи з тематичної перевірки дотримування закладом освіти чинного законодавства та вимог інших нормативно-правових документів; забезпечує утримання в задовільному стані матеріально-технічної бази, за наявності коштів – розглядає питання щодо перспектив розвитку матеріальної бази, вживає заходи для поліпшення соціально-побутових умов навчання, проживання у гуртожитку, праці і відпочинку учасників освітнього процесу.

         До складу Адміністративної ради Коледжу входять:

Голова - директор; члени ради - заступники директора, завідувачі відділень (факультетів), головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів, Голова первинної профспілкової організації співробітників, Голова первинної профспілкової організації студентів.

       Склад Адміністративної ради Коледжу затверджується наказом щорічно, на початку навчального року. Термін повноважень – один рік. 

 

Положення про Адміністративну раду в Київському фаховому коледжі прикладних наук