Відділ з академічних питань(навчальна частина)

ВІДДІЛ З АКАДЕМІЧНИХ ПИТАНЬ (НАВЧАЛЬНА ЧАСТИНА) займається організацією освітнього процесу, а саме: розробкою розкладів занять та іспитів академічних груп, аналізом успішності здобувачів освіти, веденням навчальної документації.

 

 

 

ПОНОМАРЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Методист

 

 

НОЧНЮК АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Секретар навчальної частини

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ З АКАДЕМІЧНИХ ПИТАНЬ (НАВЧАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ) ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМКАМИ:

І. Планування, забезпечення та контроль навчального процесу

 • Координація діяльності структурних підрозділів коледжу навчального спрямування;
 • Планування кількості груп та ведення обліку студентів по курсах, спеціальностях, відділеннях;
 • Складання розкладу навчальних занять на навчальний рік.
 • Організація виконання навчальних планів і програм.
 • Планування, розподіл і контроль за раціональним використанням аудиторного фонду для проведення навчальних занять. 

ІІ. Організаційна робота

 • Ведення обліку, своєчасне складання статистичної звітності з питань  контингенту студентів.
 • Оформлення, реєстрація та видача залікових книжок, довідок успішності та академічних довідок.
 •  Організація планування, удосконалення та контроль за виконанням навчальних планів, графіків навчального процесу, розкладів занять, іспитів, консультацій; 

ІІІ. Контроль ефективності та якості організації навчального процесу

 • Контроль розподілу та виконання педагогічного навантаження викладачами.
 • Контроль за рухом контингенту студентів і облік його кількості.
 • Контроль стану журналів навчальних занять.
 • Аналіз та узагальнення даних з навчальної роботи циклових комісій. 
 • Контроль за виконанням законодавчих актів та нормативно-правових документів про освіту, наказів директора, розпоряджень заступника директора з навчальної роботи з питань організації навчального процесу. 

ІV. Оперативна та статистична звітність

 • Облік роботи штатних педагогічних і науково-педагогічних працівників та викладачів-сумісників;
 • Збір, обробка та складання зведених статистичних даних стосовно семестрової та річної успішності студентів по курсах, спеціальностях та відділеннях.
 • Складання звітів за результатами навчального процесу й подання їх до інстанцій.
 • Підготовка статистичних звітів з питань навчального процесу, змін контингенту студентів та інших аспектів діяльності коледжу за відповідні звітні періоди. 

V. Консультативна робота

 • Своєчасне інформування педагогічних та науково-педагогічних працівників про хід навчального процесу, внесення пропозицій щодо його вдосконалення.
 • Листування з громадянами та відомствами з навчальних питань.
 • Інформування студентів та викладачів про зміни в організації навчального процесу.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ТА НАВЧАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ВІДБУВАЄТЬСЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ПРОГРАМІ «АС ДЕКАНАТ» ДЛЯ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.